Budo World

The 7th Budo World Seminar

The 7th Budo World Seminar
Date and Time: May 20, 2017 14:00
Location: Institute of Health and Sports Sciences, University of Tsukuba B510

プログラム
Program
• Acceptance of culture about Japanese swordsmanship in Korean military manuals during Li dynasty
Junko Oishi ( University of Tsukuba)
• 150th Anniversary of the Meiji Restoration project “Kendo History Test”
Toshinobu Sakai (University of Tsukuba)
Hiroo Abe (Tohoku Bunkyo Junior College)
Yoshitaka Karukome (Tenri University)
Raita Murakami (Osaka University of Health and Sport Sciences)

Contact: Toshinobu Sakai
sakai.toshinobu.gp@u.tsukuba.ac.jp

Participants:
Toshinobu Sakai, Junko Oishi, Takahiro Nabeyama, Makoto Saito, Motoki Okumura, Yoshitaka Karukome, Raita Murakami, Ryosuke Kawai, Yosuke Yoshimoto, Ikumi Sakamoto, Yudai Tsutsui, Takashi Horikawa, Pinter Peter, Tomomi Abe, Airi Sugiura, Zhauyu Liu